SaaS GEBRUIKSOVEREENKOMST

Partijen:

Paradyne Services B.V., opererend onder de naam DomoticaDokters.nl, gevestigd te Laan van Oud-Poelgeest 22, 2341 NK, Oegstgeest, KvK-nummer 66353629, hierna gerefereerd als “DomoticaDokters.nl”

en

Licentiehouder

Overwegen het volgende:

 • DomoticaDokters.nl levert geautomatiseerde oplossingen voor IT-netwerken en domoticasystemen
 • DomoticaDokters.nl hiertoe Smart Home oplossingen voor verhuurders ten behoeve van haar klanten heeft ontwikkeld
 • Deze oplossingen bestaan uit een Software as a Service (SaaS) component en bijbehorende Internet of Things (IoT) hardware
 • Licentiehouder over de aangeboden oplossingen wenst te beschikken en in dat kader gebruiksrechten wenst te verkrijgen van, alsmede de IoT hardware wenst aan te schaffen bij DomoticaDokters.nl en het onderhoud en de ondersteuning voor het gebruik van de aangeboden oplossingenwil uitbesteden aan DomoticaDokters.nl
 • DomoticaDokters.nl bereid is deze diensten aan Licentiehouder te verlenen
 • DomoticaDokters.nl kennis heeft genomen van de wensen en eisen van Licentiehouder en in de offerteaanvraag aan Licentiehouder een aanbod heeft gedaan ten aanzien van het ter beschikking stellen van de aangeboden oplossingen
 • Partijen in de afgelopen periode gesprekken hebben gevoerd over de functionele, organisatorische en technische aspecten, het gebruik van de aangeboden oplossingenen het verzorgen van de functionaliteit van de dienstverlening voor Licentiehouder. De resultaten hiervan zijn door DomoticaDokters.nl en Licentiehouder opgenomen in deze overeenkomst
 • De bijlagen integraal onderdeel deel uitmaken van deze overeenkomst. In geval van strijdigheid tussen de bijlagen en deze overeenkomst, prevaleert het bepaalde in deze overeenkomst.
 • DomoticaDokters.nl en Licentiehouder de tussen hen gemaakte afspraken in deze overeenkomst vastleggen

Zijn overeengekomen:

Artikel 1 – Definities 

 1. AVG: Verordening (EU) 2016/679, Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Beschikbaarheidsgraad: de tijd dat de aangeboden oplossingen in een meetperiode beschikbaar is voor Licentiehouder gedurende de kantoortijden, uitgedrukt in een percentage.
 3. Betrokkenen: de natuurlijke personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt.
 4. Datalek: elke inbreuk op de beveiliging die leidt tot vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.
 5. Dienstverlening: alle werkzaamheden van DomoticaDokters.nl ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst.
 6. Gebrek: een fout in de aangeboden oplossingen die ertoe leidt dat deze niet functioneert conform de overeengekomen specificaties of het op een andere wijze niet voldoen van de aangeboden oplossingen aan de overeenkomst.
 7. Gegevensbeschermingsrecht: alle toepasselijke nationale, internationale en EU wet- en regelgeving, die regels bevatten met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens van natuurlijke personen.
 8. Helpdesk: de afdeling van DomoticaDokters.nl die namens haar zorg draagt voor de ondersteuning.
 9. Hersteltijd: de periode waarbinnen DomoticaDokters.nl, na binnenkomst van een melding van een gebrek, zich tot het uiterste inspant om het gebrek te herstellen.
 10. Incident: een gebeurtenis die ertoe leidt dat de aangeboden oplossingen niet functioneren conform de overeengekomen specificaties of niet voor het gebruik op de locatie beschikbaar is.
 11. Kantoortijden: maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 uur en 18:00 uur, met uitzondering van feestdagen.
 12. Licentieovereenkomst: de overeenkomst tussen Licentiehouder en DomoticaDokters.nl of derde op grond waarvan Licentiehouder gebruiksrechten voor de aangeboden oplossingen verkrijgt.
 13. Locatie: de fysieke plaats waar de aangeboden oplossingen worden gebruikt.
 14. Maintenance window: een geplande niet-beschikbare periode buiten kantoortijden, waarbinnen de aangeboden oplossingen met instemming van Licentiehouder niet beschikbaar zijn. Ook wel onderhoudsvenster genoemd.
 15. Meetperiode: een periode van een kalendermaand.
 16. Ondersteuning: het verlenen van (telefonische) assistentie door helpdeskmedewerkers bij incidenten en het adviseren over het gebruik en de functionaliteit van de SV3 systeem.
 17. Persoonsgegevens: alle informatie over een identificeerbare natuurlijke persoon.
 18. Reactietijd: de periode waarbinnen DomoticaDokters.nl, na binnenkomst van een melding van een gebrek, zal aanvangen met het herstel van het gebrek.
 19. Software: de standaardsoftware zoals gespecificeerd in bijlage 1.
 20. Hardware: de IoT hardware zoals gespecificeerd in bijlage 1.
 21. Specificaties: een beschrijving van de functionaliteit en werking van de aangeboden oplossingen in samenhang met de netwerkconfiguratie zoals omschreven in bijlage 1. 
 22. Subverwerker: een organisatie die namens de verwerker persoonsgegevens verwerkt voor de verantwoordelijke.
 23. Update(s): een nieuwe release van de aangeboden oplossingen, waarin tot dan toe bekende gebreken zijn verwijderd en/of een beperkte verbetering of uitbreiding van de bestaande functionaliteit heeft plaatsgevonden.
 24. Upgrade: een opvolgende versie van de aangeboden oplossingen met nieuwe of gewijzigde functionaliteiten, al dan niet onder een andere naam uitgebracht.
 25. Verwerken: alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen.
 26. Verwerker: organisatie aan wie de verantwoordelijke de gegevensverwerking heeft uitbesteed.

Artikel 2 – Dienstverlening

 1. Licentiehouder verstrekt DomoticaDokters.nl hierbij de opdracht, welke opdracht DomoticaDokters.nl aanvaardt, om in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst de netwerkconfiguratie op de locatie aan te passen en te testen voor het gebruik van de aangeboden oplossingen. 
 2. Vanaf 01 januari 2021 zal DomoticaDokters.nl via een telecommunicatie verbinding de aangeboden oplossingen op de netwerkconfiguratie van Licentiehouder beschikbaar stellen en beschikbaar houden voor het gebruik op de locatie in overeenstemming met de licentieovereenkomst.
 3. De aangeboden oplossingen dient in samenhang met de netwerkconfiguratie conform de specificaties te functioneren.
 4. DomoticaDokters.nl zal aan Licentiehouder (telefonische) ondersteuning leveren bij de toepassing van de dienstverlening en eventuele problemen die daarin door de medewerkers van Licentiehouder worden ondervonden. 
 5. DomoticaDokters.nl zal beschikbare update(s) installeren op zijn eigen computerapparatuur en aan Licentiehouder via een telecommunicatieverbindingbeschikbaar stellen.

Artikel 3 – Beschikbaarheid

 1. De beschikbaarheidsgraad van de aangeboden oplossingen is minimaal 95% gemeten over een periode van 2 aaneengesloten meetperiodes. De maximale aaneengesloten periode van maintenance window is 2 uur per maand buiten kantoortijden. De beschikbaarheidsgraad is niet van toepassing indien enig niet of niet naar behoren functioneren van de aangeboden oplossingen wordt veroorzaakt door toedoen van Licentehouder en/of aan haar gelieerde partijen, of door gebrekkig functioneren van een netwerk- of wifiverbinding.
 2. DomoticaDokters.nl en Licentiehouder komen een maintenance window overeen waarin werkzaamheden worden verricht ten behoeve van de dienstverlening. Dit betreft onder meer onderhoud en het uitrollen van update(s) en upgrades.
 3. DomoticaDokters.nl zal Licentiehouder zo vroeg mogelijk om toestemming vragen voor de maintenance window, maar in ieder geval minimaal 48 uur voorafgaande aan de maintenance window. Werkzaamheden die in de maintenance window moeten plaatsvinden, worden zoveel mogelijk uitgevoerd buiten kantoortijden.
 4. Partijen komen overeen, dat in geval van een conflict tussen partijen de uitvoering van de overeenkomst niet zal worden stopgezet om zo de goede voortgang niet onnodig te verhinderen, tenzij de aard van het geschil zodanig is, dat dit in redelijkheid niet van Licentiehouder of DomoticaDokters.nl mag worden verlangd. 

Artikel 4 – Oplossen van incidenten

 1. DomoticaDokters.nl zorgt voor een helpdesk die fungeert als integraal aanspreekpunt voor alle incidenten met betrekking tot het gebruik van de aangeboden oplossingen. Een coördinator zal namens Licentiehouder incidenten aan de helpdesk van DomoticaDokters.nl melden.
 2. Ieder incident zal op grond van zijn aard en gevolgen voor het gebruik van de aangeboden oplossingen worden ingedeeld in een bepaalde prioriteitscategorie, zoals vermeld in bijlage 5.
 3. De coördinator is bij Licentiehouder het aanspreekpunt voor vragen en meldingen over incidenten en voor de terugkoppeling door DomoticaDokters.nl met betrekking tot ondernomen acties. Incidenten kunnen door de coördinator telefonisch of per e-mail bij de helpdesk van DomoticaDokters.nl worden gemeld.
 4. De werkzaamheden in het kader van oplossen van incidenten zullen zo spoedig mogelijk aanvangen conform de afgesproken reactietijd, zoals vermeld in bijlage 5. De incidenten dienen te worden opgelost binnen de afgesproken hersteltijden, waarbij geldt dat incidenten met de hoogste prioriteitscategorie dienen zo spoedig mogelijk te worden hersteld.
 5. De kosten die verbonden zijn aan het oplossen van incidenten die het gevolg zijn van onjuist gebruik door Licentiehouder of andere aan Licentiehouder of derden toe te rekenen omstandigheden komen voor rekening van Licentiehouder tegen het uurtarief zoals vermeld in bijlage 3. De kosten die verbonden zijn aan het oplossen van incidenten die worden veroorzaakt door gebreken in de aangeboden oplossingen komen voor rekening van DomoticaDokters.nl met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.

Artikel 5 – Oplossen van gebreken

 1. Indien de oorzaak van een incident is gelegen in een gebrek dan zal DomoticaDokters.nl het gebrek kosteloos herstellen. De reactietijden, zoals beschreven in bijlage 5, zijn van overeenkomstige toepassing. Het bepaalde in dit artikellid is niet van toepassing indien enig niet of niet naar behoren functioneren van de aangeboden oplossingen wordt veroorzaakt door toedoen van Licentehouder en/of aan haar gelieerde partijen, of door gebrekkig functioneren van een netwerk- of wifiverbinding.
 2. Indien de oorzaak van een incident is gelegen in het falen van IoT hardware zijn de garantiebepalingen van de desbetreffende leverancier van toepassing. In geval van een fabricagedefect zal Paradyne deze kosteloos vervangen. Eventuele bijkomende kosten voor installatie, verzending en inregelen komen voor rekening van Licentiehouder tegen de geldende tarieven zoals vermeld in bijlage 3.
 3. Licentiehouder zal in redelijkheid medewerking verlenen teneinde DomoticaDokters.nl in staat te stellen te voldoen aan zijn verplichtingen uit dit artikel. Indien er sprake is van een gebrek, zal Licentiehouder dit direct na constatering aan DomoticaDokters.nl melden.

Artikel 6 – Back-up en dataherstel

 1. DomoticaDokters.nl zal zorgdragen voor wekelijkse back-ups van de met de aangeboden oplossingen verwerkte gegevens conform hetgeen in deze overeenkomst is afgesproken.
 2. DomoticaDokters.nl bewaart de back-ups gedurende een termijn van 1 maand. 
 3. Indien zich omstandigheden voordoen waarbij de aangeboden oplossingen en gegevens niet langer beschikbaar zijn ten gevolge van fouten of het verloren gaan van de technische infrastructuur zal DomoticaDokters.nl zo spoedig mogelijk de dienstverlening voortzetten.
 4. Indien zich omstandigheden hebben voorgedaan in de dienstverlening, waarbij mogelijk verwerkingen zoals transacties teniet zijn gegaan of onbruikbaar zijn geworden, zal DomoticaDokters.nl zorgdragen voor het herstel, binnen de afgesproken hersteltijden, zoals genoemd in bijlage 5.

Artikel 7 – Updates en upgrades

 1. DomoticaDokters.nl zal regelmatig software updates uitvoeren. Met deze updates worden bekende fouten in de aangeboden oplossingen hersteld of kleine verbeteringen in de functionaliteiten doorgevoerd. Een upgrade is een volgende versie van de aangeboden oplossingen waarbij vooral nieuwe of gewijzigde functionaliteiten in de aangeboden oplossingen worden doorgevoerd. 
 2. DomoticaDokters.nl kan updates en upgrades doorvoeren op de server. DomoticaDokters.nl zal Licentiehouder op de hoogte brengen als een update of upgrade is uitgevoerd en meldt daarbij welke verbeteringen of veranderingen zijn doorgevoerd in de aangeboden oplossingen.
 3. Updates en upgrades worden in beginsel uitgerold in de maintenance window. Bij hoge uitzondering behoudt DomoticaDokters.nl zich echter het recht voor om tijdens kantoortijden te kunnen ingrijpen door het plaatsen van een hotfix voor een beveiligingsprobleem of een productie verstorend gebrek. 

Artikel 8 – Medewerking Opdrachtgever

 1. Licentiehouder is verplicht tot het instellen, in stand houden en uitvoeren van adequate procedures en controlemechanismen, rekening houdend met de aard en omvang van de belangen van het gebruik, om schade als gevolg van eventuele onregelmatigheden te voorkomen.
 2. Licentiehouder zal ervoor zorgdragen dat zijn personeel op adequate wijze zal zijn opgeleid en geïnformeerd over de werking van de dienstverlening.
 3. Licentiehouder zal in het bijzonder zorgdragen voor adequate informatie aan en contractuele afspraken met externe gebruikers die zonder feitelijke tussenkomst van een medewerker van Licentiehouder, handelingen verrichten waarbij tevens gebruik wordt gemaakt van de aangeboden oplossingen, over de risico’s verbonden aan het gebruik van de aangeboden oplossingen en de daarmee samenhangende diensten.

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele (eigendoms-)rechten op alle krachtens de overeenkomst aan Licentiehouder geleverde of ter beschikking gestelde SV3 systeem en/of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten bij DomoticaDokters.nl of haar licentiegevers. Licentiehouder verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden en/of andere materialen vervaardigen of deze anderszins (doen) verveelvoudigen. Een aan klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
 2. Het is Licentiehouder niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de aangeboden oplossingen en andere materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter en de geheimhouding van de aangeboden oplossingen en/of andere materialen.
 3. DomoticaDokters.nl mag technische maatregelen nemen ter bescherming van de aangeboden oplossingen en andere materialen. Indien DomoticaDokters.nl door middel van technische bescherming de aangeboden oplossingen en/of andere materialen heeft beveiligd, dan mag Licentiehouder deze beveiliging niet verwijderen of ontwijken.
 4. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot updates van de aangeboden oplossingen in verband met de door DomoticaDokters.nl verrichte werkzaamheden, komen toe aan de partij aan wie de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de aangeboden oplossingen toekomt.
 5. Licentiehouder garandeert dat het verschaffen van toegang tot de bij hem in gebruik zijnde netwerkconfiguratie in het kader van de dienstverlening, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
 6. DomoticaDokters.nl garandeert dat het verlenen van gebruiksrechten aan Licentiehouder als bedoeld in deze overeenkomst niet in strijd is met (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
 7. Het bepaalde in de licentieovereenkomst met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten voor de aangeboden oplossingen is van overeenkomstige toepassing op deze overeenkomst. 

Artikel 10 – Informatieverstrekking 

 1. DomoticaDokters.nl zal regelmatig informatie verstrekken aan Licentiehouder over de voortgang van de oplossing met betrekking tot het gemelde incident. De frequentie waarmee informatie aan Licentiehouder wordt verstrekt met betrekking tot een incident is afhankelijk van de prioriteit van het gemelde incident, zoals vermeld in bijlage 5.
 2. Na afloop van iedere ander kwartaal wordt een overleg gepland waarin de resultaten van de afgelopen zes maanden worden besproken en eventuele nieuwe afspraken worden gemaakt en indien van toepassing in deze overeenkomst verwerkt.

Artikel 11 – Garanties

 1. DomoticaDokters.nl garandeert dat de dienstverlening in zodanige staat is en blijft, dat de aangeboden oplossingen (zoveel mogelijk) zonder onderbrekingen functioneert en het aantal fouten beperkt blijft conform de maatstaven, zoals beschreven in bijlage 5.
 2. DomoticaDokters.nl zal zich ervoor inspannen incidenten en gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen, een en ander conform de overeengekomen reactie- en hersteltijden.
 3. DomoticaDokters.nl garandeert dat hij een adequaat controlesysteem heeft geïmplementeerd om aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst ten aanzien van kwaliteitsbewaking te kunnen voldoen. Tevens bewaakt Opdracht de dienstverlening op zodanige wijze dat hij de vastgelegde beschikbaarheidsgraad kan waarborgen. 
 4. Licentiehouder garandeert dat hij zorgvuldig zal omgaan met de zaken, die in eigendom van DomoticaDokters.nl of zijn toeleverancier, op locatie worden geplaatst of in beheer van Licentiehouder worden gegeven, en deze zal behandelen en bewaren als goed huisvader.
 5. Licentiehouder zal op basis van de door DomoticaDokters.nl verstrekte inlichtingen omtrent de maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de dienstverlening, verlies van gegevens door andere incidenten, de risico’s voor de organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen.


Artikel 12 – Helpdesk

 1. Voor de uitvoering van de werkzaamheden zal DomoticaDokters.nl gebruikmaken van helpdeskmedewerkers met een geschikt niveau aan deskundigheid en ervaring. 
 2. Licentiehouder kan van DomoticaDokters.nl verlangen dat een helpdeskmedewerker wordt vervangen door een andere medewerker, indien hij voldoende kan onderbouwen dat deze helpdeskmedewerker niet voldoet aan de norm zoals omschreven als in lid 1.

Artikel 13 – Privacy en beveiliging

 1. Indien DomoticaDokters.nl in het kader van de dienstverlening persoonsgegevens verwerkt voor Licentiehouder, dan zal de verwerking in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanverwante dan wel opvolgende wetgeving plaatsvinden, alsmede met het bepaalde in de tussen partijen gesloten verwerkersovereenkomst, zie ook bijlage 4.
 2. Indien een verwerkersovereenkomst onderdeel vormt van de overeenkomst en afwijkt van dit artikel, prevaleren de bepalingen uit de verwerkersovereenkomst boven de bepalingen uit dit artikel.
 3. Alle verplichtingen van DomoticaDokters.nl die uit dit artikel voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag of in dienst van DomoticaDokters.nl.
 4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Licentiehouder, is het DomoticaDokters.nl niet toegestaan om subverwerkers in te schakelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien Licentiehouder schriftelijke toestemming verleent om subverwerkers in te schakelen, staat DomoticaDokters.nl ervoor in dat subverwerkers onverkort het bepaalde in dit artikel nakomen op basis van een schriftelijke overeenkomst en blijft DomoticaDokters.nl onverminderd verantwoordelijk en aansprakelijk voor het bepaalde in dit artikel.
 5. DomoticaDokters.nl zal op eerste verzoek van Licentiehouder een volledige lijst verstrekken van subverwerkers. DomoticaDokters.nl zal Licentiehouder direct informeren over veranderingen inzake een toevoeging of vervanging van subverwerkers, waarbij Opdrachtgever de mogelijkheid wordt geboden tegen de veranderingen bezwaar te maken.
 6. DomoticaDokters.nl zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van en namens Licentiehouder en in overeenstemming met specifieke instructies voor de verwerking. DomoticaDokters.nl zal persoonsgegevens in geen geval verwerken voor eigen of andere doeleinden. De soorten persoonsgegevens, duur van de verwerking, categorieën van individuen, toegangsniveaus, onderwerp, doeleinden en aard van de verwerking zijn neergelegd in de verwerkersovereenkomst.
 7. DomoticaDokters.nl zal de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen. DomoticaDokters.nl is niet gerechtigd om persoonsgegevens op enige wijze openbaar te maken, te verstrekken of ter beschikking stellen aan derden, tenzij DomoticaDokters.nl voorafgaande schriftelijke toestemming van Licentiehouder heeft verkregen of dwingend recht openbaarmaking voorschrijft.
 8. DomoticaDokters.nl zal alle passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op de risico’s afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen om persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig. DomoticaDokters.nl zal de verplichting tot het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen en de verplichting tot geheimhouding ook opleggen aan zijn medewerkers en anderen die rechtmatig toestemming hebben om toegang te verkrijgen tot de persoonsgegevens
 9. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Licentiehouder zal DomoticaDokters.nl geen persoonsgegevens verwerken, verstrekken, toegankelijk maken of doorgeven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (indien dat land geen passend beschermingsniveau ten aanzien van persoonsgegevens biedt).
 10. DomoticaDokters.nl zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel. Na de bewaartermijn zal DomoticaDokters.nl de persoonsgegevens anonimiseren of verwijderen, tenzij de wet een langere bewaartermijn verplicht stelt en er een grondslag is voor de verwerking.
 11. Bepalingen in algemene voorwaarden van DomoticaDokters.nl met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens die afwijken van het gestelde in dit artikel zijn niet van toepassing.
 12. DomoticaDokters.nl verleent op eerste verzoek van Licentiehouder zijn onverwijld volledige medewerking om betrokkenen hun rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens conform artikelen 12 t/m 23 AVG te laten uitoefenen. Ook stelt DomoticaDokters.nl Licentiehouder continu in staat na te gaan of derden die DomoticaDokters.nl bij de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, voldoen aan hun verplichtingen in dit verband.

Artikel 14 – Beveiliging

 1. Medewerkers van partijen hebben alleen toegang tot de systemen met betrekking tot de aangeboden oplossingen, wanneer door de daartoe bevoegde functionarissen van partijen autorisatie is verleend. 
 2. DomoticaDokters.nl draagt zorg voor het operationele beheer van de autorisatie.
 3. Licentiehouder is aansprakelijk voor de gevolgen van het handelen door personen die Opdrachtgever door middel van het verlenen van autorisatie toegang verschaft tot de aangeboden oplossingen.
 4. DomoticaDokters.nl is verantwoordelijk voor het signaleren van (pogingen tot) ongeautoriseerde toegang tot de aangeboden oplossingen. DomoticaDokters.nl zal hierbij de noodzakelijke maatregelen nemen om de eventuele schade tot een minimum te beperken en herhaling proberen te voorkomen. 
 5. DomoticaDokters.nl stelt Licentiehouder vooraf op de hoogte indien DomoticaDokters.nl voornemens is om wijzigingen in de aangeboden oplossingen of wijzigingen in de beveiliging aan te brengen, die gevolgen hebben voor de onderling gemaakte afspraken ten aanzien van de beveiliging.
 6. Partijen zijn verplicht hun medewerkers of door hen ingehuurde derden bij de aanvang van de overeenkomst op de hoogte te stellen van de geldende voorschriften inzake informatiebeveiliging en hen hierover volledig te instrueren zodat de voorschriften correct worden nageleefd. 

Artikel 15 – Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en gaat in op 01 januari 2021.
 2. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maand(en).
 3. Licentiehouder heeft het recht om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang (geheel of gedeeltelijk) buiten rechte te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat hierdoor enige aansprakelijkheid jegens DomoticaDokters.nl ontstaat, indien DomoticaDokters.nl na 01 januari 2021 de beschikbaarheidsgraad 2 meetperiodes achter elkaar of 5 meetperiodes per kalenderjaar niet heeft gehaald. Het recht op ontbinding laat het recht van Licentiehouder op schadevergoeding en overige rechten onverlet.
 4. Een partij is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang (geheel of gedeeltelijk) buiten rechte te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat hierdoor enige aansprakelijkheid jegens de andere partij ontstaat en onverminderd enig ander recht van de partij die de ontbinding inroept, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet:
  1. het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd
  1. de andere partij wordt in staat van faillissement verklaard
  1. aan de andere partij wordt (al dan niet voorlopig) surseance van betaling verleend
 5. Een partij kan slechts, met uitzondering van het bepaalde in artikel 15 en 20 lid 3, deze overeenkomst ontbinden indien de andere partij, na een schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor de zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen op grond van deze overeenkomst.

Artikel 16 – Exit procedure

 1. In het kader van de continuïteit van de bedrijfsvoering van Licentiehouder komen partijen overeen, dat in het geval van einde of beëindiging van de overeenkomst partijen per omgaande in overleg zullen treden omtrent de voortzetting van de dienstverlening door derden.
 2. DomoticaDokters.nl zal Licentiehouder ondersteunen bij een eventuele overgang naar een andere partij en omgeving. DomoticaDokters.nl kan alleen de overgang mogelijk maken naar een partij die een infrastructuur heeft of kan bieden die identiek is aan de dienstverlening. DomoticaDokters.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een dergelijke overgang.
 3. Alle kosten die samenhangen met de voortzetting van de dienstverlening door een derde zijn voor rekening van Licentiehouder, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verwacht van de Licentiehouder.
 4. DomoticaDokters.nl zal Licentiehouder alle inlichtingen, gegevens en documentatie, welke voor de uitvoering van de dienstverlening benodigd waren, ter beschikking stellen. DomoticaDokters.nl zal Licentiehouder tevens de gebruiksrechten verschaffen met betrekking tot de gegevens, waarvan het intellectuele eigendomsrecht berust bij DomoticaDokters.nl en indien mogelijk de gebruiksrechten verschaffen met betrekking tot de gegevens waarvan het intellectuele eigendomsrecht bij de toeleverancier berust, indien dit is toegestaan.
 5. DomoticaDokters.nl zal de redelijke instructies van Licentiehouder volgen voor de overdracht van de diensten naar Licentiehouder of een derde partij. Indien deze overdracht door onvoorziene omstandigheden meer tijd vergt dan de overeengekomen opzegtermijn, dan zal DomoticaDokters.nl de diensten gedurende een nader te bepalen periode na verstrijking van de opzegtermijn van de overeenkomst tegen de door DomoticaDokters.nl gehanteerde tarieven blijven verrichten, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verwacht van DomoticaDokters.nl.
 6. Indien beëindiging plaatsvindt op grond van ontbinding zal DomoticaDokters.nl aan Licentiehouder een redelijke vergoeding in rekening brengen voor de in dit artikel bedoelde werkzaamheden tenzij de ontbinding het gevolg is van een omstandigheid gelegen aan de kant van de DomoticaDokters.nl.
 7. Partijen zullen in onderling overleg een overgangsregeling opstellen, waarin het tijdschema voor de overdracht c.q. terbeschikkingstelling, alsmede de taken en verantwoordelijkheden en financiële consequenties van beide partijen worden vastgelegd.

Artikel 17 – Vergoedingen

 1. De prijzen en tarieven voor DomoticaDokters.nl te leveren diensten zijn opgenomen in bijlage 3. 
 2. De vergoeding voor de dienstverlening wordt maandelijks vooraf gefactureerd zoals opgenomen in bijlage 3. 
 3. Alle prijzen en tarieven, zoals genoemd in bijlage 3, zijn exclusief omzetbelasting (btw).
 4. Voor ondersteuning buiten kantooruren kan, indien en voorzover in bijlage 3 gespecificeerd, een toeslag in rekening gebracht worden.
 5. Onderhoud aan de aangeboden oplossingen zoals gebruikt voor de dienstverlening is begrepen in de vergoeding als vermeld in bijlage 3.
 6. DomoticaDokters.nl is gerechtigd de hoogte van de overeengekomen prijzen en tarieven jaarlijks per 1 januari door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Licentiehouder aan te passen. Voor het bepalen van de indexering wordt het CPI alle huishoudens, zoals jaarlijks gepubliceerd door het CBS gehanteerd.
 7. DomoticaDokters.nl is gerechtigd tot een aanvullende vergoeding:
  1. indien Licentiehouder redelijke instructies heeft gegeven die DomoticaDokters.nl heeft opgevolgd
  1. indien Licentiehouder de overeengekomen medewerking niet tijdig of niet volledig verleent
  1. Licentiehouder wijzigingen of gebeurtenissen meldt waardoor DomoticaDokters.nl aantoonbaar meer werkzaamheden heeft moeten verrichten
 8. DomoticaDokters.nl zal de door Licentiehouder op basis van deze overeenkomst te betalen bedragen die buiten het overeengekomen vaste bedrag aan vergoeding vallen, op grond van nacalculatie gespecificeerd aan Licentiehouder in rekening brengen.
 9. Licentiehouder zal facturen binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur aan DomoticaDokters.nl voldoen.
 10. Indien Licentiehouder van oordeel is dat een factuur niet correct is en om die reden de betaling van de gehele factuur of een gedeelte daarvan opschort, is DomoticaDokters.nl niet gerechtigd zijn eigen prestaties onder deze overeenkomst op te schorten indien Licentiehouder:
  1. het onbetwiste deel van de factuur en overige onbetwiste facturen voldoet
  1. het betwiste deel van de factuur bij een in Nederland gevestigde notaris in escrow stort
  1. binnen twee maanden na betwisting een gerechtelijke procedure start ter afhandeling van het geschil
 11. Indien Licentiehouder de verschuldigde factuurbedragen niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, behoudens indien hij zich binnen 10 dagen heeft beroepen op inhoudelijke onjuistheid van de factuur, zal Licentiehouder zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is DomoticaDokters.nl gerechtigd naast de verschuldigde wettelijke rente tevens aanspraak te maken op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

 1. De partij die toerekenbaar tekortschiet jegens de andere partij en/of onrechtmatig handelt jegens de ander partij, is aansprakelijk voor vergoeding van de door die partij geleden en/of te lijden schade.
 2. De aansprakelijkheid wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Licentiehouder overeengekomen garantieverplichting of vrijwaring, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het totaal aan de vergoedingen (excl. btw) betaald over de voorafgaande 12 maanden, en in ieder geval tot het maximale bedrag dat de verzekeraar daadwerkelijk uitkeert aan de betreffende partij, waarbij een eventueel eigen risico buiten beschouwing blijft.
 3. De aansprakelijkheid van partijen voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten. 
 4. Partijen kunnen alleen aanspraak maken op vergoeding van hun schade als bedoeld onder lid 1 wanneer de benadeelde partij de tekortschietende of onrechtmatig handelende partij in gebreke stelt en deze laatste partij niet binnen de gestelde termijn is overgegaan tot nakoming c.q. opheffing van de onrechtmatige situatie. De verplichting tot ingebrekestelling vervalt indien nakoming of herstel blijvend onmogelijk is.
 5. De aansprakelijkheidsbeperking van lid 2 van dit artikel vervalt wanneer:
  1. De schade is veroorzaakt door schending van intellectuele eigendomsrechten;
  1. De schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de nalatige/onrechtmatig handelende partij;
  1. De schade voortvloeit uit aanspraken van derden ten gevolge van dood of letsel.

Artikel 19 – Vrijwaringen

 1. DomoticaDokters.nl verplicht zich tot vrijwaring van Licentiehouder tegen aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op door die derden gepretendeerde intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde diensten, tenzij de inbreuk is ontstaan door toedoen van Licentiehouder.
 2. Licentiehouder vrijwaart DomoticaDokters.nl ter zake van alle aanspraken van derden met betrekking tot de verwerking van door Licentiehouder of ten behoeve van Licentiehouder ter beschikking gestelde gegevens, waaronder persoonsgegevens. Licentiehouder is verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens.

Artikel 20 – Overmacht

 1. DomoticaDokters.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Licentiehouder indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt hiernaast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop DomoticaDokters.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DomoticaDokters.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van DomoticaDokters.nl of van derden daaronder begrepen. DomoticaDokters.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat DomoticaDokters.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. DomoticaDokters.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Zolang de overmachtstoestand voortduurt zullen de verplichtingen van de andere partij zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachtstoestand zijn ontstaan.
 5. Indien een partij zich bedient van datacommunicatielijnen, is haar risico beperkt tot de garanties en aansprakelijkheden die de netwerkprovider dienaangaande verstrekt en dekt, tenzij door aantoonbaar foutief handelen van een der partijen, de aansprakelijkheid bij de verantwoordelijke partij ligt.

Artikel 21 – Overdracht

Het is partijen niet toegestaan de rechten uit deze overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Artikel 22 – Geheimhouding

 1. Partijen leggen elkaar over en weer de verplichting op om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van een van de partijen ter kennis of in handen van derden komt. Eén en ander geldt niet indien de openbaarmakende partij aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is of in zijn bezit was, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting.
 2. Het is DomoticaDokters.nl niet toegestaan in advertenties, reclame-uitingen, of anderszins binnen het kader van zijn marketingactiviteiten melding te maken van het feit dat Licentiehouder één van zijn cliënten is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Licentiehouder.
 3. Ieder der Partijen draagt er zorg voor dat zijn bij de werkzaamheden betrokken werknemers en/of derden contractueel tot geheimhouding met betrekking tot hetgeen in dit artikel is gesteld zullen zijn verplicht.

Artikel 23 – Contactpersonen

Partijen wijzen ieder een coördinator aan als contactpersoon voor de communicatie over incidenten. Partijen geven in bijlage 2 aan welke personen voor de uitvoering van de overeenkomst als coördinator zijn aangewezen.

Artikel 24 – Overige bepalingen

 1. Op deze overeenkomst zijn algemene voorwaarden van DomoticaDokters.nl van toepassing. Licentiehouder verklaart dat hij een exemplaar van die algemene voorwaarden heeft ontvangen en dat hij van die algemene voorwaarden kennis heeft kunnen nemen. De algemene voorwaarden van Licentiehouder of enige derden zijn niet van toepassing.
 2. Kennisgevingen die partijen op grond van deze overeenkomst aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats.
 3. Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door een partij zijn bevestigd.
 4. DomoticaDokters.nl zal zich naar beste kunnen inspannen zijn diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Licentiehouder schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van DomoticaDokters.nl worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover DomoticaDokters.nl in de overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de overeenkomst is omschreven.
 5. Het door een partij niet uitoefenen van enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.
 6. Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het eindigen of beëindigen van de overeenkomst voort te duren, blijven bestaan.

Artikel 25 – Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

Indien een deel van de overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan tast dit de overige bepalingen in de overeenkomst niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat partijen bij het sluiten van de overeenkomst op dat punt voor ogen hadden. 

Artikel 26 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst.
[contact-form-7 id=”c84308e” title=”SaaS-akkoord”]